1
انتخاب نوع مهر
2
انتخاب نوع کادر و اندازه
3
انتخاب طرح کادرها
4
انتخاب پايه(دسته)
5
ثبت متن مهر
6
تاييد سفارش
2- لطفا از لیست زیر، نوع کادر و اندازه مهرتان را انتخاب کنید.