1
انتخاب نوع مهر
2
انتخاب نوع کادر و اندازه
3
انتخاب طرح کادرها
4
انتخاب پايه(دسته)
5
ثبت متن مهر
6
تاييد سفارش
R – MF20
کد کالا: R – MF20
نوع: فلزی برجسته
1 خطی، در هر خط حداکثر 11 حرف یا 0 عدد
قیمت (بدون پايه) 110000 تومان
3- لطفا از لیست زير طرح کادر مهرتان را انتخاب کنید