1
انتخاب نوع مهر
2
انتخاب نوع کادر و اندازه
3
انتخاب طرح کادرها
4
انتخاب پايه(دسته)
5
ثبت متن مهر
6
تاييد سفارش
R – MF40
کد کالا: R – MF40
نوع: فلزی برجسته
3 خطی، در هر خط حداکثر 27 حرف یا 0 عدد
قیمت (بدون پايه) 130000 تومان
3- لطفا از لیست زير طرح کادر مهرتان را انتخاب کنید